TVLanka Online - Daily updated Sinhala Teledrama | Gossip Lanka News
                                   
Gossip Lanka 01 Gossip Lanka 02 Gossip Lanka 03 Gossip Lanka 03
   Recent Videos

 • Giniavi Saha Ginikeli 10 - 22.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 10 - 22.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 10 - 22.04.2014 Giniavi Saha Ginikeli Sinhala Teledrama On TV DeranaEvery Week Days (Without Friday) 9.30 p.m On TV DranaThis Teledrama Based On Anura Horeshas's Giniavi Saha GInikeli BookDirected By : Saranga MendisProduced By : Ayi

 • Giniavi Saha Ginikeli 09 - 21.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 09 - 21.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 09 - 21.04.2014 Giniavi Saha Ginikeli Sinhala Teledrama On TV DeranaEvery Week Days (Without Friday) 9.30 p.m On TV DranaThis Teledrama Based On Anura Horeshas's Giniavi Saha GInikeli BookDirected By : Saranga MendisProduced By : Ayi

 • Giniavi Saha Ginikeli 08 - 17.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 08 - 17.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 08 - 17.04.2014 Giniavi Saha Ginikeli Sinhala Teledrama On TV DeranaEvery Week Days (Without Friday) 9.30 p.m On TV DranaThis Teledrama Based On Anura Horeshas's Giniavi Saha GInikeli BookDirected By : Saranga MendisProduced By : Ayi

 • Giniavi Saha Ginikeli 07 - 16.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 07 - 16.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 07 - 16.04.2014 Giniavi Saha Ginikeli Sinhala Teledrama On TV DeranaEvery Week Days (Without Friday) 9.30 p.m On TV DranaThis Teledrama Based On Anura Horeshas's Giniavi Saha GInikeli BookDirected By : Saranga MendisProduced By : Ayi

 • Giniavi Saha Ginikeli 06 - 15.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 06 - 15.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 06 - 15.04.2014 Giniavi Saha Ginikeli Sinhala Teledrama On TV DeranaEvery Week Days (Without Friday) 9.30 p.m On TV DranaThis Teledrama Based On Anura Horeshas's Giniavi Saha GInikeli BookDirected By : Saranga MendisProduced By : Ayi

 • Giniavi Saha Ginikeli 05 - 14.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 05 - 14.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 05 - 14.04.2014 Giniavi Saha Ginikeli Sinhala Teledrama On TV DeranaEvery Week Days (Without Friday) 9.30 p.m On TV DranaThis Teledrama Based On Anura Horeshas's Giniavi Saha GInikeli BookDirected By : Saranga MendisProduced By : Ayi

 • Giniavi Saha Ginikeli 04 - 10.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 04 - 10.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 04 - 10.04.2014 Giniavi Saha Ginikeli Sinhala Teledrama On TV DeranaEvery Week Days (Without Friday) 9.30 p.m On TV DranaThis Teledrama Based On Anura Horeshas's Giniavi Saha GInikeli BookDirected By : Saranga MendisProduced By : Ayi

 • Giniavi Saha Ginikeli 03 - 09.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 03 - 09.04.2014

  Giniavi Saha Ginikeli 03 - 09.04.2014 Giniavi Saha Ginikeli Sinhala Teledrama On TV DeranaEvery Week Days (Without Friday) 9.30 p.m On TV DranaThis Teledrama Based On Anura Horeshas's Giniavi Saha GInikeli BookDirected By : Saranga MendisProduced By : Ayi

Student punish by principle and got injured

mfrúhka ke/UQ isiqjl=g f,a .,k;=re flúfgka .y,d

bínd.uqj" uqÿka¥j yóÈhd uqia,sï úoHd,fha úÿy,am;sjrhd úiska l, myr§ula fya;=fjka nrm;, ;=jd, ,enQ nj lshk isiqjl= miq.sh 14 jeksod l=reKE., YslaIK frday,g we;=,;a lrkq ,eîh'

fuf,i frday,a.; lrkq ,enqfõ uqÿka¥j yóÈhd uqia,sï úoHd,fha 10 jeks jifrys bf.kqu ,nk tï' tï' tï' uqkaYs*a kue;s 15 yeúßÈ isiqfjls'

wod, úÿyf,a úÿy,am;sjrhd úiska miq.sh 13 jeksod mdi, ;=,§ l, myr§ula fya;=fjka uqyqKg" kdihg iy uqLhg isÿj we;s ;=jd, iys;j l=reKE., YslaIK frdayf,ys yÈis wk;=re tallfhys m%;sldr ,nñka miqjk tï' tï' tï' uqkaYs*a isiqjd isoaêh ms,sn| fuf,i úia;r lf,ah'

z13od biafldaf,a wka;su mSßhâ tfla wfma mka;sfha b.ekakqfõ úoHdj' tfyu boa§ ;uhs wms oelafla mfrúfhda j.hla wfma mka;sj,g by,ska tydg fuydg mshdUkjd' tal oelal mka;sj, ysgmq ,uhskqhs" .=rejrehs Tlafldu t,shg neye,d mfrúfhda mshdUkjd neÆjd' t;fldg wfma biafldaf,a m%skaism,a t;ekg weú,a,d mfrúfhda Èyd n,d ysgmq ,uhs Èyd n,,d wdmyq hkjd;a wms oelald'

ál fj,djlg miafia Wv n,df.k mfrúfhda Èyd n,df.k ysgmq uf.a uQKg ,Shlska jf.a foalska yhsfhka mdrj,a fol ;=kla jefokjd oekqKd' ta mdrj,a jeÈ,d ál fõ,djla hklï uf.a uq¿ we.u ysßjeá,d" ug lsisu fohla oefkkafka" f;afrkafka ke;=j ysáhd' miafia n,kfldg wfma m%skaism,a flúgla wrka weú;a mfrúfhda n,mq ,uhskag ta flúfgka È.g yryg .ykjd' uu i¾f.a flúá mdrj,a ldf.ku mka;shg Èõjd' wfkla ,uhskq;a mka;sj,g Èõjd' ta fjkfldg;a uf.a uQK ysßjeá,' hd¿fjla ug lsõjd Thdf.a uqfKka f,a .,kjd lsh,d' miafia uu gema tl ,.g .syska uQK fyaÿjd'

tal oelmq wfma biafldaf,a ùrfldaka ñia udj T*sia tlg tlal .shd' miafia ;j;a i¾ flkl=g fmkak,d uQfKka f,a tkjd fmkak,d ug wudrehs lsh,d ñia lsõjd' miafia ta i¾ udj nhsla tfla ;shdf.k bínd.uqjg wrka .sys,a,d m%hsjÜ ;eklska fnfy;a wrka §,d udj wdmyq biafldaf,g tlal wdjd' biafldaf,a weß,d uu f.or .shdu uQK bÈfukak mgka .;a;d' miafia ;d;a;d ? jev weß,d weú;a uf.a uQK oel,d wehs lsh,d weyeõjdu uu úia;f¾ lsõjd' ;d;a;d tal wy,d myqjod udj l=reKE., uy biamsß;df,g f.ke;a keje;a;=jdz hehs mejeiSh'

myrlEug ,laù isák isiqjdf.a mshd jk tï' tka' tka' uq,d*¾ uy;d isoaêh ms,sn| fufia lSh'

zm%skaism,a uf.a mq;dg wudkqIsl úÈhg myr§,d ;sfhkjd' tal oelmq .=rejre iy ,uhs ´kE ;rï bkakjd' wo fjkfldg uf.a mq;d jeá,d ;=jd, jqKd" f.aÜgqfõ jeÈ,d ;=jd, jqKd lsh,d fndre yo,d m%pdrh lrkjd' m%skaism,ag ;sfhk foaYmd,k ys;j;alï u; fï isoaêh hg .ykak W;aidy lrkjd' uf.a mq;d fjkqfjka uu b,a,d isákafka fï .ek wmlaImd;S mÍlaIKhla lr,d ;j;a orejl=g fï jf.a fohla fjk tl j,lajkak lsh,hs'z

uqÿka¥j yóÈhd uqia,sï úoHd,fha úÿy,am;s tï' bñáhdia uy;df.ka fï ms,sn| úuiSu i|yd fmf¾od ^15od& miajre 01'52g muK Tyqf.a cx.u ÿrl;khg weu;Sfï§ ;uka /iaùul isák neúka mehlg miqj wu;k f,i fyf;u mejeiSh' bka mehlg miqj;a" Bfha iy fmf¾od Èkj, wjia:d .Kkdjl§;a ta uy;df.a cx.u ÿrl;khg weu;=ï ,nd .;a;o ÿrl;kh l%shdúrys; lr ;sìKs'


Post your comment

Comments

Be the first to comment
------------------ Advertisements ------------------

Main News

 • Sri Lanka Highway Accident
  Sri Lanka Highway Accident

  ^ixfõÈ wh n,kak tmd&fï jk úg ,xldfõ Èklg isÿjk ßh wk;=re m%udKh Èfkka Èk by, f.dia ;shkj''''

 • Kataragama Van Accident
  Kataragama Van Accident

  wo WoEik uykqjr isg l;r.u n,d .uka l, jEka r:hla jejlg fmr,S tys .uka l, 6 fofkl=f.ka 5 fofkl=u cSú;laIhg m;a jqKd'wo ^19& w¨hu 4'30 g muK fuu''''

Popular Articles

 • Wenusha Imandi's Sad Story
  Wenusha Imandi's Sad Story

  uqyqKq ‍fmd; fkdfyd;a f*aia nqla msgqjl m,jQ PdhdrEmhla iïnkaOfhka l=reKE., m%isoaO mdi,l 15 yeúßÈ YsIHdjlg úÿy,am;s''''

 • Unbelievable Love Story in Kanampitiya
  Unbelievable Love Story in Kanampitiya

  mshdf.a wkshï wdorh ksid orejkaf.a f.,g f;dkavqj jegqKq yeá'tlu ldurfha orejka fofokd;a t,a,d ;ud;a f., je, ,d .;a uj'orejka f,dalfha we;s W;=&iu''''

 • Unbelievable Sports Injury
  Unbelievable Sports Injury

  ^PhdrEm lïmkh ord.; yels wh muKla krUkak& l%Svd mqyqKqùfï§ fy,a,la ysfia je§ isiqjl=g nrm;,hs' fy,a, úis lsÍf&iu''''

RSS